Brottsförebyggande

Personalutbildning

Intern brottslighet har alltid förekommit i företag. Vanligast är traditionella brott som stöld, bedrägeri och förskingring. Men även olovligt röjande av företagshemligheter och illojal konkurrens förekommer. Oftast ligger ekonomisk vinning eller hämnd bakom brotten. Genom att utbilda personalen på företaget höjs säkerhetsmedvetandet och risken för misstag, försumlighet eller brottslighet minskar.

Säkerhetsutredning

Säkerhetsutredningar i ett företag kan omfatta mycket skilda områden, från exempelvis personkontroll vid nyanställning till övergripande omvärlds- och hotbildsanalyser för företag. Exempel på att hotbilderna ständigt förändras är IT-utvecklingen och globaliseringen som medför stora förändringar av samhället och nya tillfällen till brott. I takt med att metoder och tekniker förbättras, utvecklas även brottsligheten. Det är viktigt att inte bara skaffa kunskap om fördelarna med ny teknik, det är minst lika viktigt att förstå vilka nya risker det innebär och vad man kan göra för att minimera dessa.

Tänk på

1. Kunskapsläckage inom företaget hotar på sikt hela företagets existens.
2. Illojalitet inom företaget innebär att det skadas svårt eftersom pengar sipprar ut ur verksamheten, sakta men säkert.
3. Tid är pengar! Agera nu så blir skadan mindre och lättare att reparera.

Vid misstanke om oegentligheter inom företaget så tveka inte att kontakta Säkert Företag! Då finns det goda utsikter att begränsa skadeverkningarna samt att reda ut vad som hänt.