Personskydd

På grund av ditt yrke, din position eller din privata situation kan det hända att du kan komma att utsättas för hot som berör dig och eventuellt dina anhöriga. Att vara, eller uppfattas som en offentlig person ökar risken för att exponeras för hot. Dessa hot kan vara av varierande karaktär, från allmänt uttalade hot på arbetsplatsen eller i offentlig miljö till mer direkta hot via telefon, epost eller brev.

Hoten övergår ibland från att vara obehagliga men relativt harmlösa till att bli allt allvarligare och direkt riktade mot dig och de dina. Personskyddsanalys är ett sätt att se över hur just din risk- och hotbild ser ut. Här analyseras din personliga situation, ditt levnadsmönster och ditt skydd i hemmet. Ofta kan man med små medel göra göra din och dina anhörigas situation påtagligt bättre med enkla åtgärder.

Bara att få situationen klarlagd och på så sätt bli medveten om den är en mycket viktig faktor för det personliga välbefinnandet. Vid mer överhängande hot kan en hotbildsanalys av det aktuella hotet vara en bra åtgärd som eventuellt följs av skyddsspaning och förstärkt skydd av dig och din familj.

Vi på Säkert Företag kan hjälpa dig och dina medarbetare med ett förhöjt skydd enligt ovan.